Javni konkurs za izradu idejnog rješenja izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana

Na osnovu Člana 41. Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/19 i 8/21), Odluke, broj: UO-38/22 od 13.05.2022. godine, te Saglasnosti, broj: 01-04-21-18-1288-1/22 od 23.05.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izradu idejnog rješenja izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana

I. Objavljuje se Javni konkurs za izradu idejnog rješenja izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana.

II. Javni konkurs provodi se za izradu idejnog rješenja koje obuhvata: skulpturu „Književna nagrada Andrićevih dana“.

III. Opći uslovi

Predmet i cilj Javnog konkursa je dobijanje jedinstvenog idejnog rješenja za skulpturu koja će se dodjeljivati prilikom uručenja Književne nagrade Andrićevih dana.

Na Javnom konkursu mogu učestvovati sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju najmanje jedan od navedenih uslova:

 1. Registrirani su za obavljanje umjetničke djelatnosti;
 2. Redovni su članovi stručne organizacije relevantne za likovno područje;
 3. Imaju završenu akademiju likovnih umjetnosti;
 4. Imaju završenu školu likovnih umjetnosti.

Idejno rješenje na Javni konkurs mogu prijaviti pojedinci ili timovi.

Konačnu odluku o odabranom idejnom rješenju donosi Upravni odbor JU Gradska biblioteka Travnik.

Svaki od učesnika ima pravo učešća na Javnom konkursu sa najviše 2 prijedloga.

Prijedlozi idejnog rješenja ne smiju biti predstavljeni u javnosti sve do objave rezultata Javnog konkursa.

Upravni odbor JU Gradska biblioteka Travnik zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja Javnog konkursa.

Izrazi u muškom rodu koji se u ovom Javnom konkursu koriste odnose se na osobe oba spola.

IV. Smjernice za izradu idejnog rješenja

S ciljem ujednačavanja prijavljenih idejnih rješenja skulpture „Književna nagrada Andrićevih dana“, učesnicima se daju sljedeće smjernice:

 1. Idejno rješenje mora biti izrađeno u fizičkom obliku omjera 1:1 izvedbenom rješenju, te može biti izrađeno u tehnici za koju autor/i procijeni/e da će jasno prikazati i predstaviti izgled skulpture (metal, drvo, staklo, kamen i slično);
 2. Osnovni motiv skulpture trebao bi da predstavlja prostor grada Travnika u književnosti i/ili reljef grada gledano od istoka prema zapadu, tzv. „poluotvorena knjiga“ (osnovni motiv može sadržavati i druge apstraktne elemente i forme);
 3. Idejno rješenje mora sadržavati: 
 • Riječi: „Književna nagrada Andrićevih dana“;
 • Biti prepoznatljivo i originalno.

V. Način prijave

Prijava na Javni konkurs mora sadržavati:

 1. Idejno rješenje skulpture u fizičkom obliku – najviše do 2 rada;
 2. Prijavni obrazac s podacima o autoru/ima, opisom idejnog rješenja i izjavom autora;
 3. Saglasnost o upotrebi ličnih podataka;
 4. Dokaz o ispunjenju uslova za učešće na Javnom konkursu.

Prijava na Javni konkurs koja sadrži idejno rješenje, prijavni obrazac, saglasnost i dokaz/e predaje se lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik 72270, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izradu idejnog rješenja izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana“.

Za sve dodatne informacije zainteresirani autori se mogu obratiti na e-mail adresu: ju.gradskabiblioteka.travnik @gmail.com.

VI. Rok za prijavu na Javni konkurs je 5.9.2022. godine.

VII. Odluka o najuspješnijem radu

Na osnovu dostavljenih prijedloga Upravni odbor JU Gradska biblioteka Travnik odabrat će i nagraditi najbolje idejno rješenje koje će se koristiti kao skulptura „Književna nagrada Andrićevih dana“.

Upravni odbor JU Gradska biblioteka Travnik zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ili da izmijeni broj nagrada ako tako procijeni.

Konačna odluka o odabranom i nagrađenom idejnom rješenju bit će donesena u roku od sedam (7) dana od krajnjeg roka za prijavu.

Rezultati Javnog konkursa bit će objavljeni na internet stranici Gradske biblioteke Travnik https://biblioteka.travnik.ba/.

VIII. Visina novčane nagrade za nagrađeni rad

Nagrada za odabrano idejno rješenje iznosi – 1.500,00 KM.

IX. Obaveze nagrađenog autora 

Autor odabranog idejnog rješenja obavezuje se potpisati Izjavu o prelasku idejnog rješenja u vlasništvo Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik.

Autor nagrađenog idejnog rješenja obavezuje se da će sarađivati na procesu finalne izrade skulpture „Književna nagrada Andrićevih dana“.

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik zadržava pravo izmjene odabranog i nagrađenog idejnog rješenja, kao i pravo odlučivanja o konačnom izgledu skulpture „Književna nagrada Andrićevih dana“.

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik nagrađeno idejno rješenje može koristiti i u druge promotivne svrhe osim izrade skulpture.

X. Završne odredbe

Predajom prijave autori pristaju na Opće uslove Javnog konkursa.

Upravni odbor JU Gradska biblioteka Travnik dužan je sve do objave rezultata Javnog konkursa držati u tajnosti sve podatke o pristiglim konkursnim radovima.

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Javnog konkursa rješavat će se dogovorom.

XI. Prilozi

1. Prijavni obrazac – ispunjavaju svi autori koji prijavljuju svoj rad na Javni konkurs.

2. Saglasnost o upotrebi ličnih podataka.

Napomena: Prilozi se nalaze na internet stranici Gradske biblioteke Travnik https://biblioteka.travnik.ba/.

Broj: UO-67/22

Datum: 01.08.2022. godine

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik


Dokumenti:
Saglasnost o upotrebi ličnih podataka
Prijavni obrazac – Javni konkurs za izradu skulpture