JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme bibliotekara u JU Gradska biblioteka Travnik

Na osnovu Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
BiH („Službeni list RBiH“, broj: 37/95), Člana 3. Stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), Člana 58.
Pravila JU Gradska biblioteka Travnik, broj UO-15a/19 od 24.06.2019. godine, Člana 17. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Gradska biblioteka Travnik, broj:
UO-36/20 od 10.12.2020. godine, Člana 5. Pravilnika o radu JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO20/20 od 30.10.2020. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 1-138/21 od 13.04.2021.
godine, direktor JU Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme bibliotekara u
JU Gradska biblioteka Travnik

I
Bibliotekar
u JU Gradska biblioteka Travnik na neodređeno vrijeme sa ugovorenim probnim radom u
trajanju od šest (6) mjeseci, broj izvršilaca jedan (1).

Uslovi:

 • VSS – visoka stručna sprema; Filozofski fakultet – VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus
  studija po bolonjskom sistemu bibliotečko-informacijskog ili humanističkog usmjerenja;
 • tri (3) godine radnog iskustva na poslovima bibliotekara;
 • položen stručni ispit u bibliotečko-informacijskoj djelatnosti za obavljanje poslova bibliotekara;
 • poznavanje rada na računaru;
 • posjedovanje licence za računarsku obradu bibliotečke građe u programu koji primjenjuje
  Biblioteka;
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Opis poslova:

 • daje korisnicima informacije o Biblioteci, o fondu, programima Biblioteke;
 • posuđuje i razdužuje bibliotečku građu, upisuje korisnike i obnavlja članstvo;
 • preporučuje knjige korisnicima za čitanje;
 • učestvuje u raznim oblicima rada s korisnicima;
 • učestvuje u izradi informativnih biltena, izložbi, književno-kulturnih programa;
 • izrađuje mjesečne, polugodišnje i godišnje planove i izvještaje o radu bibliotekara;
 • vodi statistike o bibliotečkom fondu, korisnicima, korištenju bibliotečke građe;
 • usklađuje nabavnu politiku, organizira bibliotečki fond i zbirke, pročišćava i izlučuje bibliotečku
  građu, sakuplja i analizira zahtjeve korisnika u vezi s nabavom bibliotečke građe, procjenjuje
  fond;
 • prati stanje bibliotečke građe i poduzima mjere za njenu zaštitu;
 • daje uputstva i kontroliše stručni raspored bibliotečke građe;
 • organizuje poslove od izbora do stručne obrade i rashoda bibliotečke građe;
 • organizuje i direktno učestvuje u poslovima na sanaciji bibliotečke građe;
 • organizuje pripreme i direktno učestvuje u reviziji fondova;
 • obavlja stručnu obradu bibliotečke građe – kreira i kopira zapise (katalogizacija i klasifikacija);
 • stara se o unapređenju korištenja kataloga;
 • prati izmjene i dopune u automatskoj obradi podataka u programu koji primjenjuje Biblioteka i u skladu s tim ažurira bazu podataka;
 • učestvuje u izradi Pravilnika o uslovima i načinima korištenja bibliotečke građe;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora.

II
Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama, a obavlja se u
Centralnom odjeljenju JU Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 113, Travnik) i Dječijem odjeljenju JU
Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 25, Travnik).

III
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u javnom oglasu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju

IV
Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.
Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne
institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koju prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V
Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene fotokopije):

• Prijava (treba da sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, email adresa). Prijava mora biti svojeručno potpisana;
• Biografija (treba da sadrži sljedeće elemente: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i stručno
osposobljavanje, vještine, dodatne informacije koje su bitne za radnu poziciju bibliotekar);
• Dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
• Dokaz o stepenu visoke stručne spreme [nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine] (original ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci);
• Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje poslodavca ne starije od šest mjeseci);
• Dokaz o položenom stručnom ispitu u bibliotečko-informacijskoj djelatnosti za obavljanje
poslova bibliotekara (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
• Dokaz o posjedovanju licence za računarsku obradu bibliotečke građe u programu koji
primjenjuje Biblioteka (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
• Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
• Dokaz o poznavanju stranog jezika (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci).

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VI
Javni oglas prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme bibliotekara u JU Gradska biblioteka Travnik se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na internet stranici JU Gradska biblioteka Travnik https://biblioteka.travnik.ba/, te na internet stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona https://szzksbsbk.com.ba/.
Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave Javnog oglasa.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u javnom oglasu neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: JU Gradska biblioteka Travnik, Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem bibliotekara, Bosanska 113, Travnik 72270, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME BIBLIOTEKARA“.


Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj JU Gradska biblioteka Travnik 030 513 833.


Broj: 01-141/21
Datum: 21.04.2021. godine


JU Gradska biblioteka Travnik