JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Gradska biblioteka Travnik

Na osnovu Člana 58. Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/19 i 8/21), Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21, 44/22), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti BiH („Službeni list RBiH“, broj: 37/95), Člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK, broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine, Člana 18. i Člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO-90/22 od 28.11.2022. godine, Člana 5. Pravilnika o radu JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO-20/20 od 30.10.2020. godine, Odluke, broj: 1-324/24 od 24.05.2024. godine, direktor JU Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Gradska biblioteka Travnik

I

 1. Bibliotečki informator na određeno vrijeme – jednu (1) godinu dana sa ugovorenim probnim radom u trajanju od tri (3) mjeseca, broj izvršilaca jedan (1).
 2. Pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa na određeno vrijeme – jednu (1) godinu dana sa ugovorenim probnim radom u trajanju od tri (3) mjeseca, broj izvršilaca jedan (1).

Uslovi bibliotečki informator:

 • VSS; Filozofski fakultet – VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija po bolonjskom sistemu bibliotečko-informacijskog ili humanističkog usmjerenja;
 • dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen stručni ispit;
 • poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • izražene komunikacijske vještine;
 • sposobnost za kreativan i samostalan rad;
 • spremnost na timski rad;
 • organizacijske sposobnosti.

Opis poslova bibliotečki informator:

 • pruža informacije o Biblioteci, o programima i projektima Biblioteke;
 • prati stanje informiranosti javnosti o Biblioteci i predlaže mjere za unapređenje;
 • predlaže i razvija informativne planove Biblioteke;
 • brine o propagandi ukupne djelatnosti Biblioteke;
 • učestvuje u raznim oblicima rada s korisnicima;
 • učestvuje u izradi informativnih biltena;
 • učestvuje u izradi biltena književno-kulturnih programa i projekata Biblioteke;
 • pruža korisnicima informacije u vezi s tematskim zahtjevima na bazi bibliotečkih fondova iz dostupne online baze podataka;
 • obučava korisnike za pretraživanje online baze podataka;
 • asistira bibliotekaru kod pružanja usluga međubibliotečke pozajmice;
 • učestvuje u realizaciji različitih kulturnih aktivnosti u Biblioteci;
 • brine o informativnom održavanju web stranice i društvenih internet profila Biblioteke i njihovom redovnom ažuriranju;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora.

Uslovi pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa:

 • SSS; IV stepen stručne spreme;
 • jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima u bibliotečkoj djelatnosti;
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova knjižničara;
 • poznavanje rada na računaru;
 • izražene komunikacijske vještine;
 • spremnost na timski rad;
 • spremnost na terenski rad;
 • spremnost na rad u pokretnoj biblioteci – bibliobusu;
 • posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije.

Opis poslova pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa:

 • sarađuje sa bibliotekarom;
 • posuđuje i razdužuje bibliotečku građu, upisuje korisnike i obnavlja članstvo;
 • naplaćuje upisninu i zakasninu i ostale naknade bibliotečkih usluga;
 • predaje naplaćeni novac blagajniku;
 • brine o pravilnom smještaju, sigurnosti i očuvanju bibliotečke građe;
 • provjerava ispravnost bibliotečke građe;
 • pruža informacije o smještaju bibliotečke građe u bibliobusu;
 • vodi evidenciju rezervacija i prepisku;
 • vodi statistiku bibliotečkih usluga;
 • piše opomene za nevraćene knjige;
 • čisti i prozračuje bibliotečku građu;
 • evidentira i izdvaja iz fonda oštećenu i dotrajalu bibliotečku građu;
 • pakuje i raspakuje pakete knjiga;
 • učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora.

II

Za radno mjesto bibliotečki informator propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama, a obavlja se u Centralnom odjeljenju JU Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 113, Travnik) i Dječijem odjeljenju JU Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 25, Travnik).

Za radno mjesto pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama, a obavlja se u Centralnom odjeljenju JU Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 113, Travnik) i Dječijem odjeljenju JU Gradska biblioteka Travnik (Bosanska 25, Travnik), te na terenu u pokretnoj biblioteci – bibliobusu JU Gradska biblioteka Travnik.

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u Javnom oglasu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koju prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene fotokopije):

Za radno mjesto bibliotečki informator:

 • Prijava (treba da sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa). Prijava mora biti svojeručno potpisana;
 • Biografija (treba da sadrži sljedeće elemente: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i stručno osposobljavanje, vještine, dodatne informacije koje su bitne za radnu poziciju bibliotečki informator);
 • Dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o stepenu visoke stručne spreme [nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini] (original ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci);
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ne starije od šest mjeseci);
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o posjedovanju licence za računarsku obradu bibliotečke građe u programu koji primjenjuje Biblioteka (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci).

Za radno mjesto pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa:

 • Prijava (treba da sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa). Prijava mora biti svojeručno potpisana;
 • Biografija (treba da sadrži sljedeće elemente: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i stručno osposobljavanje, vještine, dodatne informacije koje su bitne za radnu poziciju pomoćni knjižničar / vozač bibliobusa);
 • Dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o stepenu srednje stručne spreme [nostrificirana diploma, ukoliko srednja škola nije završena u Bosni i Hercegovini] (original ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci);
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ne starije od šest mjeseci);
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B ili C kategorije (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci).

Kandidati koji budu izabrani dužni su donijeti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VI

Obavijest o Javnom oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Gradska biblioteka Travnik se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, a puni tekst Javnog oglasa na internet stranici JU Gradska biblioteka Travnik https://www.bibliotekatravnik.ba/, te na internet stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona https://szzksbsbk.com.ba/.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave Javnog oglasa.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u Javnom oglasu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: JU GRADSKA BIBLIOTEKA TRAVNIK, Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik 72270, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U JU GRADSKA BIBLIOTEKA TRAVNIK“.

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj JU Gradska biblioteka Travnik 030 513 833.

Broj: 01-331/24

Datum: 27.05.2024. godine

JU Gradska biblioteka Travnik