Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik

Na osnovu Zakona o ustanovama („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/92, 8/93, 13/94), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti BiH („Službeni list RBiH, broj: 37/95), Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), Člana 3. i Člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), Člana 41. i Člana 52. Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/19 i 8/21), Člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO-36/20 od 10.12.2020. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog konkursa, broj: UO-34/22 od 13.05.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik

I Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik:

 • Direktor Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik, broj izvršilaca jedan (1).

Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine.

II Opis poslova direktora:

 • Organizira i rukovodi radom Biblioteke;
 • Zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima;
 • Odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke;
 • Predlaže Upravnom odboru mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti radi kojih je Biblioteka osnovana;
 • Izvršava odluke Upravnog odbora;
 • Odlučuje o prijemu zaposlenika;
 • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • Podnosi Upravnom odboru izvještaje o radu Biblioteke;
 • Predlaže Upravnom odboru plan rada Biblioteke;
 • Predlaže Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju;
 • Daje zvanične podatke o radu Biblioteke;
 • Naredbodavac je za utrošak sredstava;
 • Samostalno raspolaže novčanim sredstvima do 3.000 KM;
 • Odlučuje o rasporedu radnog vremena i prekovremenom radu;
 • Izdaje nalog zaposlenim o izvršenju određenih poslova;
 • Odgovoran je za provođenje mjere zaštite na radu;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

III Opći i posebni uslovi propisani zakonom koje kandidati trebaju ispunjavati: 

III.1. Opći uslovi:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina;
 • Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Da se na njih ne odnosi Član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • Da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu Člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 34/03);
 • Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 70/08);
 • Da protiv njih nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna za krivično djelo;
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dostavlja izabrani kandidat).

III.2. Posebni uslovi: 

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja II ciklusa studija (koji se vrednuje sa 300 ETCS bodova) ili III ciklusa studija;
 • Fakultet društvenog smjera, filozofski fakultet ili fakultet humanističkih nauka;
 • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

IV Dokumentacija

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijava (treba da sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa). Prijava mora biti svojeručno potpisana;
 • Biografija (treba da sadrži sljedeće elemente: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i stručno osposobljavanje, vještine, dodatne informacije koje su bitne za poziciju direktor);
 • Dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
 • Izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije – da nije osuđivan za krivično djelo (ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili javnog bilježnika). Izjava mora biti svojeručno potpisana;
 • Izjavu kandidata da se na njega ne odnosi Član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili javnog bilježnika). Izjava mora biti svojeručno potpisana;
 • Izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 34/03) (ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili javnog bilježnika). Izjava mora biti svojeručno potpisana;
 • Izjavu kadidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 70/08) (ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili javnog bilježnika). Izjava mora biti svojeručno potpisana;
 • Dokaz o stepenu visoke stručne spreme [nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine] (original ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci);
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje poslodavca ne starije od šest mjeseci);
 • Program rada direktora za mandatni period.

V Ostale informacije

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na internet stranici Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik https://biblioteka.travnik.ba/, te na internet stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona https://szzksbsbk.com.ba/.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti Uvjerenje nadležnog suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna za krivično djelo, Uvjerenje nadležnog organa unutarnjih poslova o nekažnjavanju, te Uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa. 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u javnom konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u javnom konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

Direktora imenuje Upravni odbor uz suglasnost Osnivača.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: 

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik

Komisija za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

Bosanska 113, Travnik 72270,

sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA TRAVNIK – NE OTVARATI“.

Broj: UO-35/22 

Datum: 13.05.2022. godine

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik

Sanja Malinović, dipl. krim.

predsjednica Upravnog odbora